Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 maja 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Recycling Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) – spółki zależnej od Emitenta.

W ramach podjętych uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 000 zł do kwoty 500 000 zł, tj. o kwotę 495 000 zł poprzez ustanowienie 9 900, nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowo ustanowione udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika – Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 495 000 zł.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło o zmianie nazwy pod jaką działa Spółka, tj. z Recycling Hub sp. z o.o. na Geotrans Green Recycling sp. z o.o. Celem działalności spółki Geotrans Green Recycling sp. z o.o. będzie inicjowanie i realizacja nowych projektów.

Ponadto Prezesem Spółki został Pan Tomasz Styrcula pełniący do dnia 10 maja 2023 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Dokonane zmiany są elementem reorganizacji struktury operacyjnej Emitenta oraz stanowią kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.