Oferta – Geotrans S.A.

Geotrans działa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez świadczenie usług w zakresie gospodarczego wykorzystania oraz przetwarzania odpadów i rekultywacji terenów.

Zagospodarowanie odpadów.

Geotrans specjalizuje się w zagospodarowywaniu odpadów poprocesowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych  i elektrociepłowni.

W ramach świadczonych usług oferujemy transport odpadów specjalistycznymi pojazdami oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów we własnych instalacjach jak również doradztwo techniczne w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami

Obsługujemy:

przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,

elektrociepłownie w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS),

Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.

Geotrans zajmuje się prowadzeniem czynności formalno-prawnych, związanych ze sporządzeniem dokumentacji technicznej oraz  uzyskaniem zezwoleń uprawniających do realizacji rekultywacji terenu.

Celem naszych działań jest przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom, które zostały zniszczone w wyniku działalności człowieka. Odzyskiwanie walorów zdegradowanego terenu jest regulowane prawem i spoczywają na właścicielu zniszczonego terenu.

Wykonamy na Państwa zlecenie zarówno rekultywację techniczną jak i biologiczną zamkniętych składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.

Pomagamy w doborze metody rekultywacji, która zależy między innymi od czynników geologicznych i technicznych terenu. Obszar rekultywowany podlega stałemu monitoringowi, aby zaobserwować zachodzące w środowisku zmiany. W tym celu wykonywane są badania i pomiary właściwości wód, gleby, powietrza, na podstawie których przeprowadzana jest analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego.

Obsługujemy:

  • podmioty zobowiązane do rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych.

Ochrona środowiska.

Jesteśmy po to, by likwidować zagrożenia ekologiczne i przeciwdziałać ich powstawaniu. W ramach ochrony środowiska:

Obsługujemy:

  • rozwiązujemy problemy środowiskowe,       
  • prowadzimy obsługę formalno-prawną,
  • opracowujemy projekty i sporządzamy dokumentacje projektowe,
  • opracowujemy raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • sporządzamy wnioski o wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.

Geotrans to:

Doświadczona kadra

Flota transportowa

Specjalistyczne narzędzia

Decyzje administracyjne w zakresie transportu,

261 kodów odpadów,

Decyzje administracyjne w zakresie zbierania,

131 kodów odpadów

Decyzje administracyjne w zakresie odzysku odpadów w procesie R5 i R3.