O nas – Geotrans S.A.

Geotrans S.A. od 2007 r. działa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez świadczenie usług w zakresie zagospodarowania oraz przetwarzania poprocesowych odpadów komunalnych i ochrony środowiska skupiając się na wybranych niszach rynkowych. 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługujemy m.in.:

Miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków;

Elektrociepłownie i przemysł w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS)

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownie w przedmiocie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego

Jednostki samorządowe dysponujące terenami zdegradowanymi oraz zamkniętymi składowiskami odpadów w zakresie ich rekultywacji.

Rozwiązania oferowane przez Geotrans są odpowiedzią na zagrożenia ekologiczne narastające wraz z postępem cywilizacyjnym i rosnącym wolumenem generowanych odpadów.  Działalność spółki wpisuje się w koncepcję circular economy (gospodarkę w obiegu zamkniętym), która jest jednym z celów obecnego prawodastwa Unii Europejskiej. Sprzyjające tendencje rynkowe oraz wzmocnienie nadzoru ograniczenie istotenego udziału szarej strefy. Geotrans to spółka dynamicznie rosnąca, z wysoką generacją gotówki i zdolnością do wypłacania wysokich dywidend.

W 2023 r. powstała Grupa Kapitałowa Geotrans, której celem jest reorganizacja struktury operacyjnej spółki Geotrans S.A. polegająca na wydzieleniu poszczególnych obszarów działalności do odrębnych spółek zależnych, co ma sprzyjać inicjowaniu i realizacji nowych projektów. Podjęte działania w znaczący sposób ułatwią bieżące zarządzanie oraz wpłyną na ograniczenie ryzyka biznesowego. Geotrans S.A. jest podmiotem dominującym wobec trzech jednostek zależnych:

Realizacja zadań związanych z pozyskaniem własnych instalacji do zagospodarowania odpadów.

 

Realizacja zadań związanych z podstawową działalnością Geotrans S.A. oraz inicjowanie i realizacja nowych projektów.

 

Produkcja i handel nawozami rolniczymi wytworzonymi z półproduktów niebędących odpadami.

 

Porozmawiaj z nami

Budujemy wartości przedsiębiorstw w branży ochrony środowiska. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju i postępu technologicznego