Struktura akcjonariatu – Geotrans S.A.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% kapitału akcyjnego
Eco Ventures sp. z o. o.
1 902 648
38,05%
Pozostali
3 097 352
61,95%