Strategia – Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. („Spółka”) niniejszym prezentuje akcjonariuszom oraz pozostałym interesariuszom założenia strategii Grupy kapitałowej Geotrans S.A. na lata 2021-2026 („Strategia”), zakładające: 

Zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych

na zagospodarowywanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach;

Pozyskanie  instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów

- nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu

Efektywną alokację nadwyżek finansowych

w szeroko rozumiane projekty o charakterze nieruchomościowym, w tym mieszkaniowym i komercyjnym

Misją Grupy jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, postępu technologicznego oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez gospodarcze wykorzystywanie oraz przetwarzanie odpadów. Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju na lata 2021-2026 ma związek z sukcesem realizacji strategii na lata 2017-2020 oraz potencjałem związanym z rynkiem przetwórstwa odpadów w Polsce.

Głównym celem Grupy jest dążenie do maksymalizacji potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz umacnianie swojej pozycji na rynku, w szczególności w obszarze zagospodarowania osadów ściekowych oraz kompostu nienormowanego.

Grupa zamierza pozyskać nowe instalacje do przetwarzania i zagospodarowywania odpadów. Liczba pozyskiwanych instalacji do przetwarzania i zagospodarowywania odpadów oraz wartość związanych z tym nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2021-2026 będzie zależeć głównie od dostępności atrakcyjnych lokalizacji, tendencji rynkowych oraz możliwości Grupy w zakresie ich sfinansowania, co będzie przedmiotem bieżącej analizy i decyzji Zarządu Spółki. 

Grupa zamierza prowadzić działalność poboczną w zakresie inwestowania w szerokorozumiane projekty o charakterze nieruchomościowym, w tym mieszkaniowym i komercyjnym w celu efektywnej alokacji bieżących nadwyżek finansowych. Projekty, w które zaangażowana będzie Grupa, mogą być realizowane we własnym zakresie lub we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Finansowanie celów inwestycyjnych niezbędnych dla realizacji Strategii w pierwszej kolejności zostanie oparte o środki własne, finansowanie dłużne oraz współfinansowanie poszczególnych projektów przez partnerów biznesowych w ramach nowo powołanych spółek celowych. Dywersyfikacja źródeł finansowania pozwoli rozproszyć ryzyko inwestycyjne projektów przy zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej.