Strategia – Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. („Spółka”) niniejszym prezentuje akcjonariuszom oraz pozostałym interesariuszom założenia strategii na lata 2021-2026 („Strategia”), zakładające: 

Zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych

na zagospodarowywanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach;

Pozyskanie  instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów

- nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu

Misją Spółki jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, postępu technologicznego oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez gospodarcze wykorzystywanie oraz przetwarzanie odpadów. Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju na lata 2021-2026 ma związek z sukcesem realizacji strategii na lata 2017-2020 oraz potencjałem związanym z rynkiem przetwórstwa odpadów w Polsce.

Głównym celem Spółki jest dążenie do maksymalizacji potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz umacnianie swojej pozycji na rynku, w szczególności w obszarze zagospodarowania osadów ściekowych oraz kompostu nienormowanego.

Spółka zamierza pozyskać nowe instalacje do przetwarzania i zagospodarowywania odpadów. Liczba pozyskiwanych instalacji do przetwarzania i zagospodarowywania odpadów oraz wartość związanych z tym nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2021-2026 będzie zależeć głównie od dostępności atrakcyjnych lokalizacji, tendencji rynkowych oraz możliwości Spółki w zakresie ich sfinansowania, co będzie przedmiotem bieżącej analizy i decyzji Zarządu Spółki. 

Spółka planuje czerpać korzyści również z obiektów przeznaczonych do przetwarzania odpadów (min. zamknięte składowiska odpadów) poprzez umieszczenie na nich instalacji OZE (np. farmy fotowoltaiczne). W tym celu Spółka planuje współpracę z podmiotami działającymi na rynku farm fotowoltaicznych. Ten element Strategii będzie uzupełnieniem oferty Spółki dla kontrahentów.

Finansowanie celów inwestycyjnych niezbędnych dla realizacji Strategii w pierwszej kolejności zostanie oparte o środki własne, finansowanie dłużne oraz współfinansowanie poszczególnych projektów przez partnerów biznesowych w ramach nowo powołanych spółek celowych. Dywersyfikacja źródeł finansowania pozwoli rozproszyć ryzyko inwestycyjne projektów przy zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej.