W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kondycji spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) i Grupy Kapitałowej Geotrans S.A, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje.

1. W dniu 3 lutego 2017 r. Emitent powziął informację, że spółka zależna od Emitenta szacuje osiągnięcie w 2016 r. jednostkowego zysku netto na poziomie od 200.000,00 zł do 300.000,00 zł.

2. Kwota 4.142 tys. zł stanowi niezapłaconą należność spółki zależnej od Emitenta przez TORPOL S.A i obejmuje wykonane dodatkowe roboty budowalne w zakresie instalacji elektrycznych na inwestycji Dworzec Podziemny – Nowa Łódź Fabryczna. Z kolei kwota 3.690 tys. zł to kara naliczona przez TORPOL S.A. na rzecz spółki zależnej od Emitenta. Zarząd spółki zależnej stoi na stanowisku, iż nie zachodzą podstawy do naliczenia kary umownej i będzie domagał się od TORPOL S.A. zapłaty za wykonane dodatkowe roboty budowlane oraz należnego odszkodowania.

3. Zarząd Emitenta pragnie wyjaśnić, iż Geotrans S.A. nie zamierza pokrywać ewentualnych strat spółki zależnej od Emitenta, w związku z czym spór pomiędzy Kompania Elektryczna sp. z o.o. a TORPOL S.A. nie będzie mieć wpływu na jednostkowe wyniki finansowe Geotrans S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.