Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa, zawarta pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży energetycznej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania _UPS_.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 1.452.000,00 zł _słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych_ netto. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Umowa realizowana będzie przez Emitenta w terminie od dnia jej zawarcia do 31 marca 2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.