Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres II kwartału 2020 r. Po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży 13.625.988,16 zł (wzrost o 121% r/r) w II kwartale 2020 r., co w ujęciu okresu I-II kwartału 2020 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 23.775.027,86 zł (wzrost o 97% r/r);

– Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 6.799.412,65 zł (wzrost o 222%) w II kwartale 2020 r., co w ujęciu okresu I-II kwartału 2020 r. przekłada się na zysk działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 11.125.779,72 zł (wzrost o 217% r/r);

– Zysk netto o wartości 5.500.098,13 zł w (wzrost o 251%) II kwartale 2020 r. co w ujęciu okresu I-II kwartału 2020 r. przekłada się na zysk netto o wartości 8.984.361,74 zł (wzrost o 240% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za II kwartał 2020 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.