Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2022 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres IV kwartału 2021 roku oraz całego 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresach przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2021 roku wyniosły 3.949.993,37 zł (spadek o 61,95% r/r), co w ujęciu całego 2021 roku przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 21.408.411,56 zł (spadek o 53,16% r/r);

– Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w IV kwartale 2021 roku wyniósł 285.632,39 zł (spadek o 79,70% r/r), co w ujęciu całego 2021 roku przekłada się na zysk z działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 2.428.912,32 zł (spadek o 85,83% r/r);

– Zysk netto w IV kwartale 2021 roku wyniósł 200.016,99 zł (spadek o 80,25% r/r), co w ujęciu całego 2021 roku przekłada się na zysk netto o wartości 2.013.220,92 zł (spadek o 85,30% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2021 rok obrotowy. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż począwszy od publikacji niniejszego raportu odstępuje od cyklicznej publikacji kwartalnych szacunkowych wybranych danych finansowych.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.