Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. Emitent oraz spółka Eco Ventures sp. z o.o. zawiązali wspólnie spółkę pod firmą Geosun sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Celem działalności spółki Geosun sp. z o.o. jest realizacja projektów fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów.

Kapitał zakładowy Geosun sp. z o.o. spółki wynosi 5 tys. zł i został objęty w części równej, 50% przez Emitenta i 50% przez spółkę Eco Ventures sp. z o.o. będącą jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Geosun sp. z o.o. jest równy udziałowi w kapitale zakładowym.

Zawiązanie spółki Geosun sp. z o.o. stanowi kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.