Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa, zawarta pomiędzy Emitentem a MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Emitenta usługi w zakresie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych.

Wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalona została na poziomie 438.000,00 (słownie czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto. Termin zakończenia realizacji usługi określono na maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.