Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje iż w związku z podjęciem decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych aktywów finansowych w postaci akcji Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”), o którym informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 21/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. oraz powzięciem wiedzy, iż powyższe zdarzenie będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres II kw. 2017 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej wybrane, jednostkowe wyniki finansowe Spółki za okres II kw. 2017 r.

Zgodnie z powyższym Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie w II kw. 2017 r. następujących jednostkowych wybranych danych finansowych:
– Przychody netto ze sprzedaży o wartości 3.070.352,25 zł (spadek o 7,05% r/r), co w ujęciu narastającym, obejmującym całe pierwsze półrocze 2017 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 7.555.374,01 zł (spadek o 11,57% r/r),
– Zysk EBITDA (zysk z dz. operacyjnej powiększony o amortyzację) o wartości 649.456,36 zł (spadek o 3,17% r/r), co w ujęciu narastającym, obejmującym całe pierwsze półrocze 2017 r. przekłada się na zysk EBITDA o wartości 1.509.691,84 zł (spadek o 24,80% r/r),
– Strata netto o wartości -950.311,08 zł (w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 503.901,03 zł), co w ujęciu narastającym, obejmującym całe pierwsze półrocze 2017 r. przekłada się na stratę netto o wartości -311.812,08 zł (w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 1.544.934,67 zł).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, w opinii Zarządu Emitenta sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej nie pozostaje w żaden sposób zagrożona. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w związku z brakiem informacji o szacunkowych wynikach finansowych Kompania Elektryczna S.A. na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie posiada wiedzy dotyczącej szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie umożliwiającym przekazanie ich do wiadomości publicznej. Zarząd Spółki zaznacza ponadto, iż szerszy zakres informacji dotyczących wyników finansowych Emitenta za okres II kw. 2017 r. zostanie przekazany w raporcie okresowym za II kw. 2017 r., zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.