Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2023 z dnia 15 września 2023 r. informuje, iż w dniu 9 października 2023 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usługi zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ramach pakietu numer jeden.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 2 490 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania przez okres kolejnych 12 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.