Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Jarosława Hanusa, Prezesa Zarządu Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”), wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Kompania Elektryczna S.A., obejmującej likwidację majątku Spółki zależnej. Zgodnie z informacją powziętą przez Emitenta, wniosek został złożony w dniu 12 czerwca 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

O dużym prawdopodobieństwie ogłoszenia upadłości spółki Kompania Elektryczna S.A. Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego zbycia akcji Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A. W nawiązaniu do treści ww. raportu bieżącego, Zarząd Emitenta informuje iż w dalszym ciągu oczekuje na otrzymanie zgody banku na przeprowadzenie transakcji, o której mowa w tym raporcie.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.