Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki obustronnie podpisanej umowy dotyczącej realizacji przez Emitenta usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych.

Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 669.900,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) netto, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2018 r., jednak nie dłużej niż do czasu zagospodarowania odpadu w maksymalnej przewidzianej ilości. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.