Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 maja 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu dwóch umów zawartych pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższe umowy dotyczą realizacji przez Spółkę usługi zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższych umów oszacowana została na kwotę 556.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto. Umowy realizowane będą w sposób ciągły od dnia ich podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.