Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 maja 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z dnia 27 marca 2020 r., zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania przez okres kolejnych 8 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż umowa zawarta została z tym samym podmiotem, o zawarciu umowy z którym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 09/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w związku z wcześniejszą od zakładanej realizacją poprzedniej umowy.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.