Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2022 z dnia 25 maja 2022 r. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu trzech umów zawartych pomiędzy konsorcjum, którego członkiem jest Emitent a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższe umowy dotyczą realizacji przez konsorcjum trzech pakietów usług zagospodarowania _przetwarzania_ ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 4 200 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) netto. Umowy realizowane będą w sposób ciągły od dnia 1 września 2022 r. przez okres kolejnych 12 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.