Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa zawarta pomiędzy Emitentem a „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262). Powyższa umowa dotycząca zlecenia „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały nr 02/03/2017 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyboru „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2016 rok obrotowy, podjętej na podstawie §19 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.