Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: §3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.