Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. z PKO BP S.A. zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zakupu większościowego pakietu udziałów spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającej w branży budowlanej i specjalizującej się w zakresie elektryki, automatyki i słabych prądów.

Na podstawie niniejszej umowy Spółce został przyznany kredyt inwestycyjny z możliwością wykorzystania od dnia spełnienia warunków do dnia 31 grudnia 2016 r. w kwocie 2.179.125,00 zł, z terminem spłaty do dnia 5 czerwca 2023 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus marża w stosunku rocznym. Wraz z zawarciem niniejszej umowy, w celu zabezpieczenia roszczeń banku, Zarząd Spółki udzielił prawnego zabezpieczenia m.in. w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta i udziałach przejmowanej spółki oraz weksla in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowej umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.