Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 8/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. niniejszym informuje, iż w dniu 2 lipca 2018 r. powziął informację o błędzie w treści załącznika do ww. raportu, w którym zamieszczona została treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. („ZWZ”).

Powodem publikacji korekty jest fakt, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej wskazane zostało, że w głosowaniu nad każdą uchwał podjętych na ZWZ uczestniczyła inna niż w rzeczywistości liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. błędnie wskazane zostało, iż w każdym z głosowań brało udział 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji, tymczasem poprawnym wskazaniem byłoby, iż w każdym z głosowań brało udział 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji.

W efekcie zidentyfikowania powyższego błędu, Zarząd Emitenta zdecydował o sporządzeniu oraz publikacji korekty raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższa korekta ma wyłącznie porządkowy charakter, a oczywista omyłka pisarska nie będzie mieć wpływu na ważność podjętych uchwał.

W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się ujednoliconą treść uchwał podjętych na ZWZ wraz z wynikami głosowania pod każdą z uchwał. Zarząd informuje jednocześnie, iż ZWZ nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.