Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 września 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację czterech pakietów usług zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z otrzymaną informacją, oferty konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, złożone na realizację ww. pakietów są jedynymi ofertami złożonymi w postepowaniu przetargowym.

Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 7 864 000 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnych umów. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o wyborze ofert konsorcjum w postępowaniu przetargowym oraz o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.