W Geotrans wierzymy, że znaczenie mają czyny, a nie górnolotne slogany. Dlatego nasze wartości przekuwamy w działania i wprowadzamy je w życie. Wiemy, jak ważne dla przyszłych pokoleń jest środowisko naturalne dlatego sadzimy lasy, wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Taki schemat postępowania stosujemy we wszystkich działaniach Spółki także tych wewnętrznych, organizacyjnych. Wspierając idee równego traktowania Geotrans wprowadził szereg działań mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Czerpiąc inspiracje z dobrych praktyk stosowanych na całym świecie Geotrans działa na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Począwszy od etapu rekrutacji, w którym decydującym czynnikiem są kompetencje, a skończywszy na możliwościach awansu. Firma specjalizująca się w gospodarczym przetwarzaniu odpadów oraz rekultywacji zdegradowanych terenów może nie kojarzyć się z kobietami, a jednak to one odpowiadają za codzienną prace Geotrans. 71% osób pracujących w Spółce Geotrans to kobiety: dyrektorki, kierowniczki, managerki, koordynatorki czy specjalistki.

„Nigdy nie uważałam, aby płeć stanowiła jakąkolwiek barierę w życiu zawodowym. Dzielenie branż na typowo męskie czy kobiece jest z natury nietrafne i krzywdzące. To czy dana osoba odnajdzie się na danym stanowisku, zależy od charakteru, predyspozycji i umiejętności tej osoby. W taki też sposób powinniśmy być rekrutowani.  Przykre jest to, że wciąż spotykamy się z tego typu podziałami w życiu codziennym. Myślę, że firma w pewnym sensie łamie te stereotypy, stawiając w pierwszej kolejności na kompetencje”.- Joanna Selwa, Koordynatorka Projektów w Geotrans

Wierzymy, że prawdziwe zmiany zaczynają się od małych kroków. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za konieczność wprowadzania zmian w ważnych kwestiach społecznych. Równouprawnienie i polityki zapobiegające dyskryminacji (nie tylko ze względu na płeć) stają się ważnym aspektem działalności coraz większej liczby przedsiębiorstw. Jest to ważna zmiana, która zaczyna się na poziomie pojedynczych firm. Geotrans swoimi działaniami udowadnia, że nie tylko duże międzynarodowe korporacje tworzą wzorce godne naśladowania.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby kobiety mogły w pełni wykorzystać swój potencjał i budować karierę zawodową muszą mieć zapewnione środowisko do rozwoju. Wspierając łączenie ról zawodowych z (bardzo często) rodzicielskimi Geotrans wprowadził szereg systemowych udogodnień dla swoich pracowników. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest hybrydowy model pracy. System łączący fizyczną obecność w biurze z pracą zdalną został wcielony w życie jeszcze przed pandemią COVID- 19 i miał na celu nie tylko wsparcie rodziców, ale również umożliwienie np. studiowania oraz rozwoju osobistego.

„Odpowiedzialny pracodawca powinien umożliwić harmonijne godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Kobieca kariera nie przebiega liniowo, są okresy przyspieszenia, ale też spowolnienia, których powodem jest np. zakładanie rodziny. Dostrzegliśmy to już dawno. Od początku funkcjonowania firmy tworzymy przyjazną atmosferę, wprowadziliśmy też rozwiązania organizacyjne takie jak elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy zdalnej. Dzięki temu udało nam się zbudować stały zespół ekspertów.

Taka organizacja pracy jest oczywiście związana z dużym zaufaniem, jakim obdarza się pracowników, w naszej firmie. Natomiast efektem tego jest nie tylko dobra atmosfera w pracy, ale również większa samodzielność pracowników wpływająca na jakość wykonywanych zadań. Rozwój i uzupełnianie się kompetencji bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność w działaniach”.- Dominika Smolikowska, Dyrektorka Operacyjna w Geotrans

Wspierające środowisko pracy oraz wprowadzone rozwiązania systemowe zapobiegły rotacji pracowników i pozwoliły na zbudowanie zespołu ekspertów. Partnerskie relacje przyspieszyły proces decyzyjny, co bezpośrednio przełożyło się na efektywność pracy oraz zwiększenie liczby realizowanych projektów.

Możliwe jest ustalanie indywidualnej ścieżki kariery oraz organizacji pracy. W efekcie czego wypracowano narzędzia ułatwiające powrót do pracy po dłuższym okresie nieobecności spowodowanym np. urlopem macierzyńskim.

Co więcej, zadaniowy tryb pracy zwiększa jej efektywność. Firmy, które wspierają kobiety i przestrzegają zasad równości szansy rozwoju są, w obliczu walki o talenty na rynku pracy, znacznie atrakcyjniejsze. Wpływa to również pozytywnie na budowanie poczucia lojalności wśród pracowników obu płci.

Ważnym elementem działalności Geotrans jest elastyczność i indywidualne podejście, które przejawia się nie tylko w realizowanych projektach, ale także wewnątrz organizacji. Sprzyjające środowisko pracy to także atmosfera i relacje międzyludzkie. Dlatego Spółka regularnie organizuje swoim pracownicom i pracownikom wyjazdy integracyjne oraz spotkania okolicznościowe. Podejmowanie takich działań poprzez budowanie poczucia przynależności tworzy zespół, który lepiej ze sobą współpracuje na polu zawodowym.  

Wprowadzając w praktykę teorię work life balance wierzymy, że w dłuższej perspektywie czasu oddziałuje to pozytywnie na rozwój firmy. Stres, który wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne może również zmniejszyć efektywność i produktywność w sferze zawodowej. W raporcie „Odporność psychiczna pracowników. Emocje i biznes” autorki stwierdziły: „szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną problemów związanych ze stresem”[1].  Rozwiązania wprowadzane w Geotrans mają przeciwdziałać tego typu problemom. Każdy wyjazd firmowy czy nieformalne spotkanie jest okazją do rozładowania napięcia i odpoczynku. Co więcej, w siedzibie firmy powstaje strefa relaksu. Pokój wyposażony w wygodne pufy, miękkie poduszki oraz rośliny ma stać się przestrzenią do chwilowego odpoczynku i odstresowania. W przyjaznej, niezobowiązującej przestrzeni łatwej również budować relacje. Chwilowa zmiana otoczenia, oderwanie się od obowiązków i swobodna rozmowa ze współpracownikami redukują stres. W specjalnie wyznaczonej przestrzeni ma panować relaksacyjna atmosfera sprzyjająca odpoczynkowi, umożliwiająca oderwanie się od rutynowych zajęć i wyciszenie.

Kolejnym poza płacowym benefitem jest dofinansowanie karnetów sportowych. Zachęcanie do aktywności sportowej jest również przejawem wspierania pracowników. Budowanie zdrowych nawyków i regularne uprawianie sportu redukuje poziom stresu i pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny i fizyczny.  

„Współcześnie wszystkie firmy deklarują, że wspierają równościowe rozwiązania i przeciwdziałają dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne czy orientację psychoseksualną. Niestety często są to tylko martwe zapisy. Jednak to z pozoru małe rozwiązania, które są wprowadzane w życie budują przyjazne i zrównoważone środowisko pracy. Świat się zmienia na naszych oczach a przedsiębiorstwa, które tego nie widzą i nie dostosowują się do tych zmian są skazane na porażkę. Dlatego realne wspieranie osób zatrudnianych powinno stać się priorytetem dla firm, które chcą się rozwijać. Geotrans jest przykładem firmy świadomej, która odpowiedzialnie zarządza swoimi zasobami”.- Sandra Wolna, PR Managerka w Geotrans


[1] P. Woszczyk, M. Czernecka, Mental Health. Odporność psychiczna pracowników. Emocje i biznes, 2020.