Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 maja 2024 r. została zawarta umowa sprzedaży („Umowa”) na rzecz Emitenta 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce 3Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000647669) („3Group”) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników za łączną cenę w wysokości 50 000 zł odpowiadającą w przybliżeniu wartości aktywów netto spółki.

W ramach zawartej Umowy Emitent nabył:
– 50 udziałów w 3Group o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 50% udziałów w 3Group za łączną cenę w wysokości 25 000 zł od Torro Investment sp. z o.o., spółki powiązanej z Tomaszem Maślanką pełniącym funkcję Członka Zarządu 3Group, oraz

– 50 udziałów w 3Group o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 50% udziałów w 3Group za łączną cenę w wysokości 25 000 zł od Weremczuk Holding sp. z o.o., spółki powiązanej z Przemysławem Weremczukiem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Nabycie udziałów 3Group związane jest z reorganizacją struktury operacyjnej Emitenta polegającej na wydzieleniu obszaru działalności związanego z realizacją inwestycji w szeroko rozumiane projekty o charakterze nieruchomościowym, w tym mieszkaniowym i komercyjnym, w celu efektywnej alokacji bieżących nadwyżek finansowych. Nabycie udziałów w 3Group sp. z o.o. stanowi wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.