Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację pakietów usług zagospodarowania _przetwarzania_ ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z otrzymaną informacją, oferty konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, złożone na realizację dwóch pakietów są jedynymi ofertami złożonymi w postepowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 3 360 000 zł _słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych_ netto.

W przypadku trzeciego pakietu oferta konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, jest identyczna jak oferta złożona przez podmiot trzeci. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji ww. pakietu osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 840 000 zł _słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych_ netto.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnych umów. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o wyborze ofert konsorcjum w postępowaniu przetargowym oraz o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.