Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r., na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji oraz uchwały nr 01/02/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia trybu i warunków realizacji Programu Motywacyjnego („Program”), podpisana została umowa uczestnictwa w Programie („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Dominiką Smolikowską, zatrudnioną w Spółce na stanowisku Dyrektora Operacyjnego („Uczestnik”). W związku z powyższym Zarząd Spółki złożył Uczestnikowi ofertę nieodpłatnego zbycia 25.000 akcji własnych Spółki w ramach Transzy I Programu, którą Uczestnik przyjął. Zbycie akcji nastąpiło poza systemem obrotu na warunkach określonych w Programie. Szczegółowe założenia Programu zostały przedstawione w raporcie ESPI nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.