Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. do siedziby Emitenta wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej realizacji usługi zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego („Aneks”). Aneks zawarty został w dniu 29 kwietnia 2019 r. i dotyczy umowy, o której Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 06/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

W wyniku zawarcia Aneksu zmienione zostały m.in. warunki wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji umowy, co wynika ze zwiększenia ilości przewidzianych do zagospodarowania odpadów. Pierwotnie umowa przewidywała, iż Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Wskutek zawarcia Aneksu wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało na łączną kwotę 3.700.000,00 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) netto.

Wynagrodzenie płatne będzie w transzach, z których pierwsza w wysokości 500.000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto zostanie wypłacona Spółce w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego Aneksu. Uruchomienie kolejnych transz wynagrodzenia uwarunkowane będzie pozytywnym zakończeniem kontroli instalacji, z której korzysta Spółka, co jest standardowym procesem poprzedzającym realizację tego typu umów. Kolejne transze wynagrodzenia, do momentu osiągnięcia łącznej kwoty wynagrodzenia na poziomie 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) netto, opiewać będą jednostkowo na 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i płatne będą co miesiąc z góry od momentu otrzymania wyniku kontroli. Pozostała część wynagrodzenia, tj. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto wypłacona ma zostać po zakończeniu realizacji umowy przez Spółkę. Termin całkowitej realizacji przedmiotu umowy wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż wskutek zawarcia Aneksu nastąpił znaczący wzrost wartości umowy, która tak czy inaczej spełniała kryterium umowy znaczącej, zdefiniowane jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto zdarzenie może prawdopodobnie będzie mieć znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.