Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 08/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w spawie powzięcia informacji od Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotu dominującego nad Emitentem i jednocześnie podmiotu zależnego od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Przemysława Weremczuka, dalej: Eco Ventures) o otrzymaniu od Remondis Aqua sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Remondis Aqua) oferty sprzedaży akcji Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął z Eco Ventures informację o podjęciu decyzji dotyczącej przyjęcia oferty będącej przedmiotem raportu ESPI nr 08/2018 Spółki.

W związku z faktem iż Remondis Aqua zainteresowana jest nabyciem pakietu akcji stanowiącego co najmniej 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do co najmniej 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Eco Ventures nie posiada akcji Emitenta w liczbie wystarczającej do realizacji transakcji na warunkach określonych w ofercie przedstawionej przez Remondis Aqua, Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (doradca Spółki) w terminie maksymalnie 3 tygodni od dnia 21 maja 2018 r., przeprowadzi niezbędne działania mające na celu zebranie deklaracji sprzedaży akcji Spółki od innych niż Eco Ventures akcjonariuszy Emitenta w ilości, która umożliwi Remondis Aqua osiągnięcie lub przekroczenie wskazanego powyżej progu udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Deklaracje te mają mieć charakter umów przedwstępnych sprzedaży akcji lub innych umów o podobnym charakterze. Mniejszościowi akcjonariusze Emitenta zainteresowani zbyciem akcji Spółki w związku z ofertą Remondis Aqua powinni indywidualnie skontaktować się z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.rubiconpartners.pl/pl/kontakt/geotrans.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.