Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2017 r. pomiędzy Emitentem a MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została umowa dotycząca realizacji przez Emitenta usługi zagospodarowania komunalnego osadu ściekowego z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków znajdującej się przy ul. Janowskiej.

Wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalona została na poziomie 382.200,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) netto. Termin zakończenia realizacji usługi określono na 31 grudnia 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.