Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2020 r. powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta, dokonanej na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 01/01/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. („Uchwała”). Zgodnie z treścią przywołanej Uchwały adres siedziby Emitenta formalnie uległ wraz z uzyskaniem powyższego wpisu.

W związku z powyższym nowy adres siedziby Emitenta jest następujący:
ul. Zwycięska 20a/303,
53-033 Wrocław.

Wszelką korespondencję przekazywaną Emitentowi uprasza się kierować na wyżej wskazany adres.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona znaczący wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.