Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o powzięciu w dniu 16 maja 2018 r. informacji od Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotu dominującego nad Emitentem i jednocześnie podmiotu zależnego od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Przemysława Weremczuka, dalej: Eco Ventures) od otrzymaniu przez ten podmiot wiążącej oferty sprzedaży akcji Geotrans S.A.

Przedmiotowa oferta wystosowana została przez Remondis Aqua sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Remondis Aqua) i dotyczy zamiaru przejęcia pakietu akcji Emitenta stanowiących co najmniej 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do co najmniej 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena jednej akcji Spółki określona w ofercie wynosi 2,60 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt groszy). Zgodnie z treścią oferty Eco Ventures zobowiązane jest udzielić Remondis Aqua wiążącej odpowiedzi na ofertę do dnia 31 maja 2018 r. do godz. 12:00. Zgodnie z informacją przekazaną Emitentowi przez Eco Ventures, w związku z otrzymaną ofertą podmiot ten nie wyklucza przeprowadzenia rozmów z obecnymi akcjonariuszami Emitenta w zakresie odkupu akcji Spółki, bądź też ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji Spółki.

Otrzymanie powyższej oferty przez Eco Ventures wpisuje się w przegląd opcji strategicznych i stanowi wznowienie negocjacji, o których Emitent informował w treści raportów bieżących ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., nr 29/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., nr 30/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. oraz nr 6/2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż prawdopodobnie będzie mieć istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.