Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2017 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki od: Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (bezpośrednio), Weremczuk Holding sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pośrednio) oraz Pana Przemysława Weremczuka (pośrednio).

Przedmiotowe pisma stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji