Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r., jako pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Pożyczkobiorca) na kwotę 840 000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) (dalej: Pożyczka).

Pożyczka została udzielona na okres do dnia 30 kwietnia 2024 r. Oprocentowanie Pożyczki wynosi 12% w skali roku. Cała kwota Pożyczki, podobnie jak odsetki, płatne będą jednorazowo, najpóźniej w ostatnim dniu okresu Pożyczki. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości bądź części Pożyczki bez dodatkowych opłat.

Kwota Pożyczki może zostać przeznaczona wyłącznie na zapłatę pozostałej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Wilczycach, którą Pożyczkobiorca nabył warunkowo, a o której informował w raporcie ESPI nr 2/2023 z dnia 24 marca 2023 r. (dalej: Nieruchomość).

Zabezpieczeniem wierzytelności Emitenta, wynikających z udzielenia niniejszej Pożyczki, będzie hipoteka umowna ustanowiona na Nieruchomości do kwoty 1 275 000 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). W razie braku terminowego zwrotu kwoty Pożyczki lub należności związanych z Pożyczką Emitent będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej Nieruchomości.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość podpisanej umowy, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.