Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r., ESPI nr 25/2017 z dnia 21 września 2017 r. oraz ESPI nr 07/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. podpisany został aneks nr 3 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 r. zawartej przez Emitenta z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie powyższego aneksu do umowy wynosi 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,00 pkt. proc. Okres spłaty kredytu upływa w dniu 30 marca 2020 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy, zdefiniowaną jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.