Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Spółki.

W ramach przyjętych założeń, Zarząd postanowił nabyć za kwotę 12 852 697 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) krajowe obligacje Skarbu Państwa z datą wykupu na dzień 25 lipca 2022 roku o wartości nominalnej 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), stanowiących instrumenty finansowe niskiego ryzyka. Zarząd nie wyklucza podobnych transakcji w przyszłości.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej transakcji, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.