Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres IV kwartału 2020 roku oraz całego 2020 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresach przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2020 roku wyniosły 10.383.281,34 zł (wzrost o 20,32% r/r), co w ujęciu całego 2020 roku przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 45.704.723,4 zł (wzrost o 60,97% r/r);

– Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1.625.003,58 zł (spadek o 39,64% r/r), co w ujęciu całego 2020 roku przekłada się na zysk z działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 17.354.338,62 zł (wzrost o 95,05% r/r);

– Zysk netto w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1.208.385,95 zł (spadek o 44,05% r/r), co w ujęciu całego 2020 roku przekłada się na zysk netto o wartości 13.890.306,96 zł (wzrost o 97,02% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2020 rok obrotowy. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.