Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 marca 2019 r. pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży gospodarki odpadami zawarta została umowa istotnej wartości, która dotyczy realizacji usługi zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego.

Wartość wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Prawdopodobny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został oszacowany przez Zarząd Emitenta na trzy miesiące od daty zawarcia umowy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, iż powyższa umowa jest dla Emitenta pierwszym kontraktem istotnej wartości dotyczącym odpadów w postaci kompostu nienormowanego. Świadczenie usług w zakresie przetwarzania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego posiada, w ocenie Zarządu Emitenta, duży potencjał rozwojowy, a ze względu na fakt, iż jest to działalność bardzo zbliżona do dotychczasowego modelu biznesowego Emitenta, Zarząd zdecydował o rozszerzeniu działalności Spółki o nowy obszar.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.