Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 r. podpisana została umowa pomiędzy Emitentem, a podmiotem z branży energetycznej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania _UPS_.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 315.000,00 zł _słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych_ netto. Płatność wynagrodzenia następować będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Umowa realizowana będzie przez Emitenta w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.