Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2020 z dnia 9 września 2020 roku oraz raportu ESPI nr 52/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, upoważniony, na podstawie §3 ust. 7 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii C, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki _”Uchwała_, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszenia Uchwały, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2020 roku podjął decyzję o odstąpieniu od wykonania Uchwały, tj. przeprowadzenia oferty publicznej nie mniej niż 1 _jeden_ i nie więcej niż 499.999 _czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda „Akcje Serii C”. Mając na uwadze ww. decyzję Zarządu, Emitent nie będzie organizował subskrypcji Akcji Serii C.

Emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii C w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych parametrów ekonomicznych emisji. Ponadto w opinii Emitenta przeprowadzenie oferty publicznej w obecnych okolicznościach nie leży w interesie akcjonariuszy Emitenta, stąd decyzja Emitenta o odstąpieniu od wykonania Uchwały pozostaje uzasadniona.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.