Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”_)informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. została podpisana warunkowa umowa dzierżawy instalacji do zagospodarowania odpadów.

Niniejsza umowa wejdzie w życie, jeżeli do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do Spółki zostanie wydana ostateczna decyzja administracyjna o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa.

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje pod warunkiem ziszczenia się warunku zawieszającego do dnia 30 czerwca 2023 r.

Łączny czynsz dzierżawny w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie 675.000,00 zł _słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ netto. Podpisanie warunkowej umowy dzierżawy wpisuje się w realizację założeń strategii Geotrans S.A. na lata 2020-2024.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.