Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. oraz raportu ESPI nr 29/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie odpowiednio: zawarcia przez podmiot dominujący nad Emitentem – Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Eco Ventures”) zobowiązania do nierozporządzania akcjami Emitenta oraz zawarcia aneksu przedłużającego okres powyższego zobowiązania do 31 stycznia 2018 r., których celem było określenie przedmiotu i warunków współpracy pomiędzy Emitentem a jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie, niniejszym informuje iż do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego przedmiot i warunki współpracy pomiędzy podmiotami nie zostały sprecyzowane.

Pomimo upływu terminu zobowiązania Eco Ventures do nierozporządzania akcjami Emitenta, obie strony negocjacji w dalszym ciągu deklarują wolę ich kontynuowania oraz podtrzymują chęć nawiązania współpracy. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki negocjacje pomiędzy Eco Ventures a potencjalnym partnerem mają zakończyć się najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r., przy czym niewykluczone jest, iż ich finalizacja nastąpi wcześniej. Zarząd Emitenta deklaruje, że poinformuje o wyniku negocjacji w formie komunikatu bieżącego.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że przegląd opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 30/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. nie został zakończony i w dalszym ciągu rozważane są różne, strategiczne kierunki rozwoju Spółki.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej i gospodarczej Emitenta, a także potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się wyceny instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.