Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Przemysława Weremczuka, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie (pośrednio) stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Geotrans S.A.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie_PW pośrednio art 69.pdf