Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2020 r. została podpisana umowa zawarta pomiędzy Emitentem, a podmiotem z branży energetycznej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania (UPS).

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 544.500,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) netto. Płatność wynagrodzenia następować będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Umowa realizowana będzie przez Emitenta w terminie od dnia jej zawarcia do 30 czerwca 2021 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.