Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 36/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. oraz raportu ESPI nr 43/2020 z dnia 9 września 2020 r. informuje, iż w dniu 21 października 2020 r. została podpisana umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego dwóch działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 0,9 ha.

Łączna wartość transakcji wyniosła 511 000,00 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy złotych) netto. Podpisana umowa wpisuje się w realizację założeń strategii Geotrans S.A. na lata 2020-2024.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.