Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres III kwartału 2020 r. Po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 11.546.414,20 zł w III kwartale 2020 r. (wzrost o 50,03% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2020 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 35.321.442,06 zł (wzrost o 78,72% r/r);

– Zysk z działalności operacyjnej _EBIT_ wyniósł 4.489.186,56zł w III kwartale 2020 r. (wzrost o 52,50% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2020 r. przekłada się na zysk działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 15.669.559,68 zł (wzrost o 148,33% r/r);

– Zysk netto wyniósł 3.610.780,85zł w III kwartale 2020 r. (wzrost o 58,42% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2020 r. przekłada się na zysk netto o wartości 12.612.948,06 zł (wzrost o 156,52% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za III kwartał 2020 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.