Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2020 r. została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży działki zlokalizowanej w województwie dolnośląskim o powierzchni 4,25 ha.

Łączna wartość transakcji wyniesie 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Nabycie przez Spółkę działki wpisuje się w realizację założeń strategii Geotrans S.A. na lata 2020-2024.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.