Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2020 r. została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim o powierzchni 3,1 ha.

Łączna wartość transakcji wyniesie 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto. Nabycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki wpisuje się w realizację założeń strategii Geotrans S.A. na lata 2020-2024.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.