Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 36/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. informuje, iż w dniu 9 września 2020 r. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania dwóch działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 0,89 ha. Łączna wartość transakcji wyniesie 511.000,00 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy złotych) netto.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.