Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 lutego 2023 r. została zawarta umowa, w ramach której Emitent dokonał nabycia 100 udziałów w spółce Recycling Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników niniejszej spółki. Cena zakupu przedmiotowych udziałów jest równa ich łącznej wartości nominalnej, tj. 5 000 zł.

Równocześnie Zarząd informuje, iż tego samego dnia tj. 7 lutego 2023 r. została podpisana umowa nabycia udziałów w spółce Eco-Waste Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników niniejszej spółki. Cena zakupu przedmiotowych udziałów jest równa ich łącznej wartości nominalnej, tj. 5 000 zł.

Obie wyżej wymienione spółki nie prowadziły do tej pory działalności operacyjnej. Celem ich nabycia jest reorganizacja struktury operacyjnej Emitenta polegająca na wydzieleniu poszczególnych obszarów działalności do odrębnych spółek zależnych, co ma sprzyjać inicjowaniu i realizacji nowych projektów. W ocenie Zarządu podjęte działania w znaczący sposób ułatwią bieżące zarządzanie oraz wpłyną na ograniczenie ryzyka biznesowego.

Nabycie udziałów w Recycling Hub sp. z o.o. oraz Eco-Waste Hub sp. z o.o. stanowi kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.